Cierpliwość wystawiona na ciężką próbę – postępowanie o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy

W ostatnim czasie spotkałam się z kilkoma przypadkami, w których postępowanie o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy trwało kilkanaście miesięcy i kończyło się wydaniem decyzji negatywnej.  W pierwszej chwili motywy decyzji wydawały mi się dość logiczne, gdyby nie fakt, że analiza dokumentacji oraz przebiegu postępowania wskazywała na oparcie w nieaktualnym (dla wnioskującego) stanie faktycznym wnioskującego. Zgodnie z art.  114. Ustawy o cudzoziemcach zezwolenia na pobyt czasowy i pracę udziela się, gdy celem pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy oraz spełnione są łącznie następujące warunki: 1) cudzoziemiec posiada: a) ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej b) źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu; 2) cudzoziemiec ma zapewnione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania; 3) podmiot powierzający wykonywanie pracy nie ma możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy; 4) wynagrodzenie,...
Read More

Nie wszystkie zakazy dla członków wspólnot mieszkaniowych

Wspólnota Mieszkaniowa wprowadzając regulaminy korzystania z nieruchomości wspólnej musi zachować umiar, aby nie doprowadzić do pozbawienia niektórych właścicieli do korzystania z niej. O ile wspólnota może podjąć uchwałę w jaki sposób będzie wykorzystana część wspólna, o tyle nie może pozbawić niektórych właścicieli prawa do współkorzystania z tej części wspólnej. Natomiast wspólnota może podjąć uchwałę w jaki sposób będzie wykorzystana część wspólna nieruchomości np. na miejsca postojowe dla samochodów gości mieszkańców i na kontenery na odpady budowlane pod tym warunkiem, że każdy z właścicieli będzie uprawniony do nieograniczonego i swobodne współkorzystania w ten sposób z nieruchomości wspólnej (wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 16 października 2017 r. sygn. akt: I C 1896/16)....
Read More

Mea Culpa? Poradnik rozwodnika

Załóżmy na chwilę, że po przeprowadzeniu rachunku sumienia i analizy małżeństwa nie pozostaje nic innego jak rozstanie... Czy jestem w stanie wskazać czy i dlaczego małżeństwo nie przetrwało? Czy Sąd będzie żądał ode mnie podania szczegółów pożycia małżeńskiego? Zgodnie a art. 57 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia, chyba że małżonkowie zgodnie wniosą o nieorzekanie o winie. Zatem składając pozew o rozwód należy sprecyzować czy żądam ustalenia winy czy nie. Należy zauważyć, że małżeństwo to zobowiązanie dwóch osób, którzy oświadczyli, iż będą się wspierać i wspólnie tworzyć związek. Zatem rozwód powinien być również potraktowany jako "rozliczenie" się z przeszłością i udzielenie (sobie?) odpowiedzi co do tego doprowadziło. Również Sąd rozpoznający sprawę o rozwód jest zobowiązany do podsumowania i oceny wspólnego pożycia małżonków. Dlatego jego uzasadnienie powinno być szczególnie wyważone i wszechstronnie uargumentowane (vide wyrok Sądu Najwyższego z dnia  14 kwietnia 2005  r., sygn. akt: II CK 609/04). Wiele osób w tym momencie...
Read More