Rozliczenia majątku wspólnego małżeńskiego

Rzecz nabyta w trakcie trwania małżeństwa, w którym obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa, w części ze środków pochodzących z majątku osobistego jednego z małżonków, a w części z ich majątku wspólnego, wchodzi do majątku osobistego małżonka i do majątku wspólnego małżonków w udziałach odpowiadających stosunkowi środków przeznaczonych z tych majątków na jej nabycie, chyba że świadczenie z majątku osobistego lub majątku wspólnego przekazane na nabycie rzeczy miało charakter nakładu, odpowiednio, na majątek wspólny lub osobisty. (uchwała Sądu Najwyższego z dnia  19 października 2018  r., sygn. akt: III CZP 45/18) ...
Read More

Cierpliwość wystawiona na ciężką próbę – postępowanie o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy

W ostatnim czasie spotkałam się z kilkoma przypadkami, w których postępowanie o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy trwało kilkanaście miesięcy i kończyło się wydaniem decyzji negatywnej.  W pierwszej chwili motywy decyzji wydawały mi się dość logiczne, gdyby nie fakt, że analiza dokumentacji oraz przebiegu postępowania wskazywała na oparcie w nieaktualnym (dla wnioskującego) stanie faktycznym wnioskującego. Zgodnie z art.  114. Ustawy o cudzoziemcach zezwolenia na pobyt czasowy i pracę udziela się, gdy celem pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy oraz spełnione są łącznie następujące warunki: 1) cudzoziemiec posiada: a) ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej b) źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu; 2) cudzoziemiec ma zapewnione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania; 3) podmiot powierzający wykonywanie pracy nie ma możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy; 4) wynagrodzenie,...
Read More

Nie wszystkie zakazy dla członków wspólnot mieszkaniowych

Wspólnota Mieszkaniowa wprowadzając regulaminy korzystania z nieruchomości wspólnej musi zachować umiar, aby nie doprowadzić do pozbawienia niektórych właścicieli do korzystania z niej. O ile wspólnota może podjąć uchwałę w jaki sposób będzie wykorzystana część wspólna, o tyle nie może pozbawić niektórych właścicieli prawa do współkorzystania z tej części wspólnej. Natomiast wspólnota może podjąć uchwałę w jaki sposób będzie wykorzystana część wspólna nieruchomości np. na miejsca postojowe dla samochodów gości mieszkańców i na kontenery na odpady budowlane pod tym warunkiem, że każdy z właścicieli będzie uprawniony do nieograniczonego i swobodne współkorzystania w ten sposób z nieruchomości wspólnej (wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 16 października 2017 r. sygn. akt: I C 1896/16)....
Read More

Mea Culpa? Poradnik rozwodnika

Załóżmy na chwilę, że po przeprowadzeniu rachunku sumienia i analizy małżeństwa nie pozostaje nic innego jak rozstanie... Czy jestem w stanie wskazać czy i dlaczego małżeństwo nie przetrwało? Czy Sąd będzie żądał ode mnie podania szczegółów pożycia małżeńskiego? Zgodnie a art. 57 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia, chyba że małżonkowie zgodnie wniosą o nieorzekanie o winie. Zatem składając pozew o rozwód należy sprecyzować czy żądam ustalenia winy czy nie. Należy zauważyć, że małżeństwo to zobowiązanie dwóch osób, którzy oświadczyli, iż będą się wspierać i wspólnie tworzyć związek. Zatem rozwód powinien być również potraktowany jako "rozliczenie" się z przeszłością i udzielenie (sobie?) odpowiedzi co do tego doprowadziło. Również Sąd rozpoznający sprawę o rozwód jest zobowiązany do podsumowania i oceny wspólnego pożycia małżonków. Dlatego jego uzasadnienie powinno być szczególnie wyważone i wszechstronnie uargumentowane (vide wyrok Sądu Najwyższego z dnia  14 kwietnia 2005  r., sygn. akt: II CK 609/04). Wiele osób w tym momencie...
Read More

Domniemanie prawdziwości twierdzeń powoda

Nie zawsze niestawiennictwo strony pozwanej skutkować będzie uznaniem twierdzeń (i roszczeń) powoda. Sąd Rejonowy w Szczytnie rozpoznając powództwo o zapłatę uznał, że obowiązkiem Sądu rozpoznającego sprawę, mimo niestawiennictwa strony pozwanej i braku jej odpowiedzi na pozew, która to okoliczność co do zasady stanowi podstawę do wydania wyroku zaocznego (w domyśle: zasądzającego roszczenie), jest również dokonanie odniesienie się do prawa materialnego podstawy żądania i ustalenie czy twierdzenia strony powodowej uwzględnienie żądania. Przewidziane w art. 339 § 2 k.p.c. domniemanie prawdziwości twierdzeń powoda dotyczy wyłącznie strony faktycznej wyroku i nie obowiązuje w zakresie prawa materialnego. Domniemanie to zastępuje jedynie postępowanie dowodowe i to tylko wówczas gdy twierdzenia powoda nie budzą uzasadnionych wątpliwość. Zgodnie z normą art. 339 k.p.c. jeżeli pozwany nie stawił się na posiedzenie wyznaczone na rozprawę albo mimo stawienia się nie bierze udziału w rozprawie, sąd wyda wyrok zaoczny. W tym przypadku przyjmuje się za prawdziwe twierdzenia powoda o okolicznościach faktycznych przytoczonych w pozwie lub w pismach procesowych doręczonych pozwanemu przed rozprawą,...
Read More

Rozstanie to wyzwanie! poradnik rozwodnika

Czy po wspólnie spędzonych latach, posiadając dzieci, psa i domek z ogródkiem wypada się rozstać? To pierwszy dylemat przyszłego rozwodnika. Nadal w nas pokutuje przekonanie, żeby trwać w związku mimo, iż z praktycznego punktu widzenia małżonków łączy tylko (i aż) wspólne potomstwo i majątek (często obciążony hipoteką). Warto jednak zwrócić uwagę, że małżeństwo to związek dwojga dorosłych ludzi, którzy z miłości postanowili założyć rodzinę, zobowiązali się dbać o siebie nawzajem, pozostać wiernym. Gdy jednak coś się w związku psuje i nie da się tego naprawić to warto zastanowić się nad rozstaniem. Szczególnie jeśli ustały więzi uczuciowe. Przed podjęciem tak kategorycznego kroku należy jednak zrobić sobie rachunek sumienia i odpowiedzieć na kilka (przykładowo wymienionych poniżej) pytań: - czy nadal kocham małżonka? czy jestem z małżonkiem z przyzwyczajenia? - czy moje zastrzeżenia do tego jak funkcjonuje małżeństwo są rzeczywiste? a jeśli tak to czy mam realny wpływ na polepszenie/ uleczenie mojej relacji? - czy małżonek jest zainteresowany podjęciem realnych działań w celu polepszenia/ uleczenia relacji? Powyższe...
Read More