Mediacje w sprawach rodzinnych

Mediacja nie jest alternatywą dla postępowania sądowego, ale dodatkowym sposobem rozwiązania sporu cywilnoprawnego proponowanym przez ustawodawcę. Czy zatem warto „tracić” czas na spotkanie z mediatorem i rozmawiać z małżonkiem, z którym nie chce się już widzieć? Odpowiedź na powyższe pytanie nie jest jednoznaczna. Rozważając skierowanie sprawy do mediacji należy zastanowić się czy jestem na to gotowa/gotowy, jakie są moje oczekiwania oraz co by mnie satysfakcjonowało. Z premedytacją jako pierwszy punkt wskazałam „gotowość” mediacji, gdyż sprawy rodzinne obarczone są dużym nakładem (niestety) negatywnych emocji. Zatem przede wszystkim rodzic, przystępujący do mediacji, aby móc działać zgodnie z dobrem małoletniego dziecka, powinien mieć zamknięty rozdział „my”, względnie - powinien na czas mediacji schować swoje urazy i historię związku. Jeśli moje własne emocje mogłyby wziąć górę to warto (moim zdaniem) na mediacje przyjść z pełnomocnikiem lub/i wcześniej przedyskutować co podczas mediacji może wyprowadzić nas ze strefy komfortu, a w konsekwencji zniweczyć cały proces dochodzenia do konsensusu. Zakładając, że jesteśmy świadomi sytuacji, w której się znaleźliśmy (np....
Read More

kredyt hipoteczny po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej

"Podział" kredytu po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej stwarza nie lada problem. Niestety do dnia dzisiejszego trudno szukać rozwiązania ustawowego, w tym postulowanego przez część środowiska prawniczego - włączenia do postępowania o podział majątku małżeńskiego banku, w którym zaciągnięty został kredyt hipoteczny na zakup mieszkania. W zakresie sposobu ustalenia wartości obciążonej hipotecznie nieruchomości podlegającej podziałowi Sąd Najwyższy wypowiedział się wielokrotnie, m.in. w postanowieniu z dnia 26 stycznia 2017 r., I CSK 54/16 oraz w uchwałach z dnia 28 marca 2019 r., III CZP 21/18 (OSNC 2019, nr 9, poz. 88). Ustalił, że w sprawie o podział majątku wspólnego małżonków, obejmującego nieruchomość obciążoną hipoteką zabezpieczającą udzielony małżonkom kredyt bankowy, sąd – przydzielając tę nieruchomość na własność jednego z małżonków – ustala jej wartość, jeżeli nie przemawiają przeciwko temu ważne względy, z pominięciem wartości obciążenia hipotecznego. Sprawa komplikuje się gdy kredytobiorcami (prócz ex małżonków) są również inne osoby. Sąd Najwyższy w dniu 13 marca 2020 r. wydał postanowienie w sprawie, w której kredyt na...
Read More

Konieczność prawidłowego zawiadomienia strony oraz jej pełnomocnika w postępowaniu karnoskarbowym a wpływ na wynik sprawy

We wrześniu Naczelny Sąd Administracyjny wydał istotne orzeczenie dotyczące czynności materialno - technicznej, jakim jest zawiadomienie o dacie przeprowadzenia czynności w sprawie (doręczenia zawiadomienia) w odniesieniu do przedawnienia w postępowaniu karnoskrabowym. Zawiadomienie w trybie art. 70 c Ordynacji podatkowej jest pewnego rodzaju oświadczeniem wiedzy organu, który w oparciu o posiadane dane informuje podatnika, że z określonym co do daty dniem, na skutek przesłanki z art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej, nastąpiło zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego podatnika za wskazany okres rozliczeniowy. Doręczenie tego zawiadomienia jest swoistą czynnością materialno-techniczną, oczywiście o daleko idących skutkach materialnoprawnych. Obowiązek informacyjny występuje względem podatnika bez względu na to, czy w stosunku do niego toczy się jakiekolwiek postępowanie. Jeśli takie postępowanie jest prowadzone, to dokonane w jego toku doręczenie zawiadomienia stanowi czynność procesową tego postępowania. Czynność doręczenia zawiadomienia w sposób istotny wpływa na wynik sprawy, wręcz determinuje dalszy jego bieg. Jest to jeden z istotnych elementów wpływających na treść decyzji kończącej postępowanie. Kluczową kwestią...
Read More

(nie)równy podział majątku małżeńskiego

Zasadą jest, że majątek małżeński należy podzielić po połowie, kiedy małżonków nie łączy już ustrój wspólności majątkowej. Jest jednak pewna "furtka" pozwalająca na dokonanie nierównego podziału, ale wyłącznie w wyjątkowej sytuacji. Zgodnie z art. 43 § 2 k.r.i.o. z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustalenia udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku. Artykuł 43 § 2 k.r.o. formułuje dwie przesłanki ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym, które muszą wystąpić łącznie i które pozostają do siebie w takim wzajemnym stosunku, że żadne "ważne powody" nie stanowią podstawy takiego orzeczenia, jeżeli stopień przyczynienia się małżonków do powstania majątku wspólnego jest równy, a jednocześnie - nawet różny stopień przyczynienia się małżonków do powstania tego majątku nie stanowi podstawy ustalenia nierównych udziałów, jeżeli nie przemawiają za tym "ważne powody". Innymi słowy, wyróżnienie przez ustawodawcę tych dwu przesłanek sprawia, że sam nierówny stopień przyczynienia się małżonków do powstania majątku wspólnego nie może...
Read More

Przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny w trakcie separacji faktycznej

zgodnie z poglądem wyrażonym przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 26 maja 1999 r. (sygn. akt III CKN 153/99, nie publ.) w wypadku separacji faktycznej bezdzietnych małżonków ustaje przewidziany w art. 27 k.r. i op. obowiązek przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny.Jeżeli ulokowane na rachunku bankowym środki stanowiące składnik majątku wspólnego zostały przeznaczone na własne, usprawiedliwione potrzeby związane z utrzymaniem jednego z małżonków, choćby zużycie tych składników w czasie trwania wspólności majątkowej nastąpiło bez zgody współmałżonka, brak jest podstaw do konstruowania na tej podstawie odpowiedzialności odszkodowawczej pomiędzy małżonkami. ...
Read More

Rozliczenia majątku wspólnego małżeńskiego

Rzecz nabyta w trakcie trwania małżeństwa, w którym obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa, w części ze środków pochodzących z majątku osobistego jednego z małżonków, a w części z ich majątku wspólnego, wchodzi do majątku osobistego małżonka i do majątku wspólnego małżonków w udziałach odpowiadających stosunkowi środków przeznaczonych z tych majątków na jej nabycie, chyba że świadczenie z majątku osobistego lub majątku wspólnego przekazane na nabycie rzeczy miało charakter nakładu, odpowiednio, na majątek wspólny lub osobisty. (uchwała Sądu Najwyższego z dnia  19 października 2018  r., sygn. akt: III CZP 45/18) ...
Read More