Mediacje w czasie konfliktu zbrojnego

Większości osób wykorzystanie mediacji będzie kojarzyło się ze sprawami rodzinnymi, cywilnymi czy też gospodarczymi. Część praktyków zapewne mogła spotkać się z mediacjami w sprawach karnych. Nie oznacza to jednak, że mediacja musi być zafiksowana na wyżej wskazanych kwestiach. Mediacja jest międzynarodowa i powinna być wykorzystywana tam gdzie jest wola współpracy. Możliwość zastosowania narzędzi typowych dla mediacji przy rozwiązywaniu konfliktów międzynarodowych była wcześniej stosowana. W mojej ocenie jednak nigdy tak namacalnie nie byliśmy świadkami skokowej i wyraźnej eskalacji konfliktu, co w sytuacji próby zakończenia działań wojennych tak aby każda ze stron respektowała wypracowane zasady pokoju, zaczyna się rozmywać. Tytułem wprowadzenia chciałabym nawiązać do eskalacyjnego modelu konfliktu Friedricha Glasla, który to zakłada trzy fazy pogłębiania się kryzysu między jego uczestnikami. W każdej z faz można też przewidzieć wynik w przypadku komunikacji stron. Zatem pierwsza faza zakłada, że każdy może być wygranym i przewiduje w początkowym etapie dyskusję. Tym samym strony są w stanie ze sobą rozmawiać i jest szansa na pojednanie oraz co istotne...
Read More

夫妻共同财产的解决

婚姻期间取得的东西,其中法定财产共同体有效,部分来自配偶之一的个人财产所得的资金,部分来自配偶共同财产的财产,进入配偶的个人财产和配偶的共同财产 股份的配偶,对应于购置时从这些资产中分配的资金比例,除非从转让给购置物而转移的个人或共有财产的收益分别是共同财产或个人财产的支出。(最高法院2018年10月19日决议,文件编号:III CZP 45/18)...
Read More

家庭事务调解

调解是解决立法者提出的解决民法纠纷的另一种方法。 值得“浪费”时间与调解员见面并与您不想再见的配偶交谈吗? 上述问题的答案很明确:在考虑将案件转介给调解人时,您应该考虑我是否准备好/准备好了,我的期望是什么,什么会使我满意。 我故意指出,调解的“准备”是第一要点,因为家庭事务会带来许多(不幸的)负面的情绪负担,因此,参与调解的所有父母首先应关闭“悲伤历史”,或在此过程中隐藏其受伤和人际关系的历史 调解。 如果我自己的情绪占上风,那么(在我看来)值得与代表进行调解和/或事先讨论哪种调解可以使我们走出舒适区,从而破坏达成共识的整个过程。 假设我们知道自己所处的情况(例如与孩子接触的问题,没有按时支付a养费,根本没有准许孩子出国旅行),我总是建议考虑一下什么以及为什么 因此,我想实现调解。我认为,如果这些接触实际上只是在最小的时间范围内,就对与儿童无限制接触的愿望做出一般性陈述是不够的。通常每个父母都有一份工作和其他不同的职责,而在计划与孩子的交往时常常会忘记这一点。反之亦然-如果我想从事新工作,报名参加培训或只是放松一下,为什么我不想同意孩子与另一位父母的无限联系? 毕竟,一个孩子有两个父母。因此,在这个阶段,每个父母都应该进行“良心检查”,分析其生活状况以及他/她想要培养孩子的方式,并有机会通过调解或发表陈述来履行父母义务(联系,a养费)。 一项不错的任务是查看过去几个月中我的日程安排。 那么我可以花多少时间(对于父亲而言)给孩子多少时间(对于母亲而言)才有用。 调解会议的最后准备阶段是设定期望清单,最好将其划分为优先事项和次要事项。 争论也很重要。父母双方之间关于子女的纠纷的本质通常是由于缺乏沟通,因此不了解另一父母的行为原因和他的期望。无知引起恐惧,恐惧引起侵略。 也许听到原因会引起理解,这是达成共识的最简单方法。我注意到这些考虑是针对极端情况的,父母在没有第三方(法院,调解员)帮助的情况下无法自行确定某些问题。  ...
Read More

耐心经过艰苦考验-临时居留许可程序

最近,我遇到了一些案件,在这些案件中,授予临时居留证的程序持续了几个月,并以否定的决定告终。 起初,该决定的动机在我看来似乎很合逻辑,不是因为对文件的分析和诉讼程序的事实表明对申请人的事实(对申请人而言)是事实的。 根据《外国人法》第114条,如果外国人在波兰共和国境内停留的目的是从事工作并共同满足以下条件,则将获得临时居住和工作许可: 1)外国人有: a)2004年8月27日关于由公共资金资助的医疗保健服务法或保险人的确认书(涵盖波兰共和国境内治疗费用)的法律所指的健康保险 b)稳定和固定的收入来源,足以支付他本人及其家属的生活费用; 2) 该外国人在波兰共和国境内拥有居住地; 3) 委托工作进行的单位不能满足当地劳动力市场的人员配备需求; 4) 由委托执行第106条第1a款所指的授权申请书附件中的工作的实体所表示的报酬,不得低于从事类似工作或具有类似类型工作的雇员的报酬,或 处于可比位置。 5) 第4点所指的每月薪酬不少于工作最低薪酬 当局可能会在接受临时居留许可的申请时,发现证明上述条件已得到满足的文件的完整性,然后在完成诉讼程序后,认为条件仍然不成立。这通常是因为文件具有其“有效性”(例如,在一定期限内订立的合同的情况下),并且在数月的诉讼中,可能会证明当局具有历史事实的确认(例如,申请人拥有的租赁合同期限为每天(一天),而不是最新的(即在决定之日)。这是因为一般规则是,行政当局应根据案件发布之日的事实发布决定。判例法和学说中统一提出了这一观点。例如,最高行政法院在2000年10月4日的判决中,参考编号VSA 283/00(“ LEX”第50110号)指出:“《行政诉讼法》的规定不对提起诉讼的日期具有约束力。案件的事实和法律依据。这方面的决定性因素是决定之日的有效状态。“行政法学说中表达了类似的观点(A.Wróbel[in:] M. Jaśkowska,A。Wróbel:《行政诉讼法典》,评注,克拉科夫,2005年,第617页; B。Adamiak [in:] B. Adamiak,J。Borkowski:《行政诉讼法典》,评注,华沙2006,第601-页602)。主管机关应根据案件发布时的事实发布行政决定的结论主要来自《行政诉讼法》第7条所表达的客观事实原则,根据该原则,在诉讼过程中,公共管理机构将采取所有必要步骤对事实进行解释并解决此问题。该规则也适用于第二审程序之前的程序。 为避免这种情况,值得提交文件以确认是否有获得上述许可证的先决条件,检查直到合同有效(例如租金,雇用合同),考虑最低工资的变化,并在发生以下情况时做出反应:变化(例如:提交延长法律关系期限的合同附件)。...
Read More

Czy możliwe jest przeprowadzenie mediacji w sprawie karnej?

Sprawa karna, sprawie karnej nierówna. Katalog czynów niedozwolonych zawiera te zdarzenia, które są mniejszej wagi jak i te, które spotykają się z kategorycznym sprzeciwem opinii publicznej. Również źródło ich powstania oraz cały ciąg wydarzeń prowadzący do efektu (popełnienia przestępstwa) nie jest jednorodny. Głęboko jednak wierzę, że ustalając potrzeby każdej ze stron (tj. podejrzanego/ oskarżonego oraz pokrzywdzonego) możliwe jest znalezienie płaszczyzny umożliwiającej dojście do konsensusu. Obowiązujące przepisy umożliwiają skorzystanie z mediacji w sprawach karnych. Podstawowym przepisem jest art. 23a k.p.k., zgodnie z którym ustawodawca uprawnia sąd (referendarza sądowego) bądź też prokuratora (względnie inny organ prowadzący postępowanie przygotowawcze) do pouczenia pokrzywdzonego oraz oskarżonego o alternatywnym sposobie przeprowadzenia sprawy, jakim jest mediacja. Oznacza to, że jeszcze przed skierowaniem sprawy z aktem oskarżenia strony mogą podjąć działania w celu zakończenia powstałego pomiędzy nimi konfliktu. Przy czym należy pamiętać o jednej z naczelnych zasad mediacji – dobrowolności. Wydaje się, że najczęstszym błędem przy niewyrażeniu zgody przez stronę na mediację jest mylne wyobrażenie, że jak się na...
Read More

Mediacje w sprawach rodzinnych

Mediacja nie jest alternatywą dla postępowania sądowego, ale dodatkowym sposobem rozwiązania sporu cywilnoprawnego proponowanym przez ustawodawcę. Czy zatem warto „tracić” czas na spotkanie z mediatorem i rozmawiać z małżonkiem, z którym nie chce się już widzieć? Odpowiedź na powyższe pytanie nie jest jednoznaczna. Rozważając skierowanie sprawy do mediacji należy zastanowić się czy jestem na to gotowa/gotowy, jakie są moje oczekiwania oraz co by mnie satysfakcjonowało. Z premedytacją jako pierwszy punkt wskazałam „gotowość” mediacji, gdyż sprawy rodzinne obarczone są dużym nakładem (niestety) negatywnych emocji. Zatem przede wszystkim rodzic, przystępujący do mediacji, aby móc działać zgodnie z dobrem małoletniego dziecka, powinien mieć zamknięty rozdział „my”, względnie - powinien na czas mediacji schować swoje urazy i historię związku. Jeśli moje własne emocje mogłyby wziąć górę to warto (moim zdaniem) na mediacje przyjść z pełnomocnikiem lub/i wcześniej przedyskutować co podczas mediacji może wyprowadzić nas ze strefy komfortu, a w konsekwencji zniweczyć cały proces dochodzenia do konsensusu. Zakładając, że jesteśmy świadomi sytuacji, w której się znaleźliśmy (np....
Read More

kredyt hipoteczny po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej

"Podział" kredytu po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej stwarza nie lada problem. Niestety do dnia dzisiejszego trudno szukać rozwiązania ustawowego, w tym postulowanego przez część środowiska prawniczego - włączenia do postępowania o podział majątku małżeńskiego banku, w którym zaciągnięty został kredyt hipoteczny na zakup mieszkania. W zakresie sposobu ustalenia wartości obciążonej hipotecznie nieruchomości podlegającej podziałowi Sąd Najwyższy wypowiedział się wielokrotnie, m.in. w postanowieniu z dnia 26 stycznia 2017 r., I CSK 54/16 oraz w uchwałach z dnia 28 marca 2019 r., III CZP 21/18 (OSNC 2019, nr 9, poz. 88). Ustalił, że w sprawie o podział majątku wspólnego małżonków, obejmującego nieruchomość obciążoną hipoteką zabezpieczającą udzielony małżonkom kredyt bankowy, sąd – przydzielając tę nieruchomość na własność jednego z małżonków – ustala jej wartość, jeżeli nie przemawiają przeciwko temu ważne względy, z pominięciem wartości obciążenia hipotecznego. Sprawa komplikuje się gdy kredytobiorcami (prócz ex małżonków) są również inne osoby. Sąd Najwyższy w dniu 13 marca 2020 r. wydał postanowienie w sprawie, w której kredyt na...
Read More

Konieczność prawidłowego zawiadomienia strony oraz jej pełnomocnika w postępowaniu karnoskarbowym a wpływ na wynik sprawy

We wrześniu Naczelny Sąd Administracyjny wydał istotne orzeczenie dotyczące czynności materialno - technicznej, jakim jest zawiadomienie o dacie przeprowadzenia czynności w sprawie (doręczenia zawiadomienia) w odniesieniu do przedawnienia w postępowaniu karnoskrabowym. Zawiadomienie w trybie art. 70 c Ordynacji podatkowej jest pewnego rodzaju oświadczeniem wiedzy organu, który w oparciu o posiadane dane informuje podatnika, że z określonym co do daty dniem, na skutek przesłanki z art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej, nastąpiło zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego podatnika za wskazany okres rozliczeniowy. Doręczenie tego zawiadomienia jest swoistą czynnością materialno-techniczną, oczywiście o daleko idących skutkach materialnoprawnych. Obowiązek informacyjny występuje względem podatnika bez względu na to, czy w stosunku do niego toczy się jakiekolwiek postępowanie. Jeśli takie postępowanie jest prowadzone, to dokonane w jego toku doręczenie zawiadomienia stanowi czynność procesową tego postępowania. Czynność doręczenia zawiadomienia w sposób istotny wpływa na wynik sprawy, wręcz determinuje dalszy jego bieg. Jest to jeden z istotnych elementów wpływających na treść decyzji kończącej postępowanie. Kluczową kwestią...
Read More

(nie)równy podział majątku małżeńskiego

Zasadą jest, że majątek małżeński należy podzielić po połowie, kiedy małżonków nie łączy już ustrój wspólności majątkowej. Jest jednak pewna "furtka" pozwalająca na dokonanie nierównego podziału, ale wyłącznie w wyjątkowej sytuacji. Zgodnie z art. 43 § 2 k.r.i.o. z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustalenia udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku. Artykuł 43 § 2 k.r.o. formułuje dwie przesłanki ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym, które muszą wystąpić łącznie i które pozostają do siebie w takim wzajemnym stosunku, że żadne "ważne powody" nie stanowią podstawy takiego orzeczenia, jeżeli stopień przyczynienia się małżonków do powstania majątku wspólnego jest równy, a jednocześnie - nawet różny stopień przyczynienia się małżonków do powstania tego majątku nie stanowi podstawy ustalenia nierównych udziałów, jeżeli nie przemawiają za tym "ważne powody". Innymi słowy, wyróżnienie przez ustawodawcę tych dwu przesłanek sprawia, że sam nierówny stopień przyczynienia się małżonków do powstania majątku wspólnego nie może...
Read More

Przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny w trakcie separacji faktycznej

zgodnie z poglądem wyrażonym przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 26 maja 1999 r. (sygn. akt III CKN 153/99, nie publ.) w wypadku separacji faktycznej bezdzietnych małżonków ustaje przewidziany w art. 27 k.r. i op. obowiązek przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny.Jeżeli ulokowane na rachunku bankowym środki stanowiące składnik majątku wspólnego zostały przeznaczone na własne, usprawiedliwione potrzeby związane z utrzymaniem jednego z małżonków, choćby zużycie tych składników w czasie trwania wspólności majątkowej nastąpiło bez zgody współmałżonka, brak jest podstaw do konstruowania na tej podstawie odpowiedzialności odszkodowawczej pomiędzy małżonkami. ...
Read More