Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: „RODO”), informuję iż:

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marta Chmielewska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Kancelaria Adwokacka Adwokat Marta Chmielewska, ul. Sienna 93/31, 00-815 Warszawa, NIP: 5222654667, adres e-mail: kontakt@martachmielewska.pl

Kontakt z Administratorem

Możliwe formy kontaktu z Administratorem to:

1) kontakt telefoniczny: +48 502135040

2) kontakt za pomocą poczty elektronicznej e-mail: kontakt@martachmielewska.pl

3) kontakt za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie http://martachmielewska.pl/kontakt/

4) kontakt listowny na adres korespondencyjny: ul. Sienna 93/31, 00-815 Warszawa

 

Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące rodzaje danych:

 • imię/ imiona i nazwisko lub/i oznaczenie firmy;
 • adres e-mail lub/i numer telefonu lub/i adres do korespondencji,
 • dane przekazane przez Państwa w trakcie realizacji umowy zawieranej z Administratorem w związku ze świadczonymi usługami prawnymi,
 • dane uzyskane od innych osób w trakcie realizacji umowy (np. strony przeciwnej, sądu, komornika).

Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna ich przetwarzania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 5 RODO oraz art. 6 ustawy z dnia 26.05.1982r. Prawo o adwokaturze (j.t. Dz.U. 2017r., poz. 2368 z późn. zm.) w celu:

 • wywiązania się Administratora z obowiązków wynikających z umowy o świadczenie pomocy prawnej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 • wypełnienia obowiązków Administratora w interesie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • wywiązania się z obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przetwarzanie danych osobowych jest jednak niezbędne w celu realizacji umownych obowiązków Administratora w zakresie świadczenie usług pomocy prawnej.

 

Odbiorcy danych osobowych

 1. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane następującym podmiotom:
 • podmiotom zajmujących się w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Administratora obsługą księgową i rachunkową;
 • sądom powszechnym, sądom administracyjnym, organom administracyjnym;
 • podmiotom współpracującym z Administratorem na potrzeby realizacji usług pomocy prawnej lub celem wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 1. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Okres przetwarzania i przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu ustania celu ich przetwarzania w związku z zawartą umową o świadczenie pomocy prawnej lub do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie, nie dłużej jednak niż do przedawnienia dochodzenia roszczenia lub zatarcia skazania.

 

Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane

Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługują następujące prawa:

 • prawo dostępu do jej danych, zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 15 RODO;
 • prawo sprostowania jej danych, zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 16 RODO;
 • prawo usunięcia jej danych („prawo do bycia zapomnianym”), zgodnie z art. 17 RODO;
 • prawo ograniczenia jej danych, zgodnie z art. 18 RODO;
 • prawo przeniesienia jej danych, zgodnie z art. 20 RODO;
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zgodnie z art. 21 RODO.

W celu skorzystania z w/w praw, należy skontaktować się z Administratorem w jeden ze sposobów wskazanych w punkcie II niniejszej klauzuli informacyjnej.

Osoba, której dane dotyczą ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli sądzi, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza RODO.