„Podział” kredytu po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej stwarza nie lada problem. Niestety do dnia dzisiejszego trudno szukać rozwiązania ustawowego, w tym postulowanego przez część środowiska prawniczego – włączenia do postępowania o podział majątku małżeńskiego banku, w którym zaciągnięty został kredyt hipoteczny na zakup mieszkania.

W zakresie sposobu ustalenia wartości obciążonej hipotecznie nieruchomości podlegającej podziałowi Sąd Najwyższy wypowiedział się wielokrotnie, m.in. w postanowieniu z dnia 26 stycznia 2017 r., I CSK 54/16 oraz w uchwałach z dnia 28 marca 2019 r., III CZP 21/18 (OSNC 2019, nr 9, poz. 88). Ustalił, że w sprawie o podział majątku wspólnego małżonków, obejmującego nieruchomość obciążoną hipoteką zabezpieczającą udzielony małżonkom kredyt bankowy, sąd – przydzielając tę nieruchomość na własność jednego z małżonków – ustala jej wartość, jeżeli nie przemawiają przeciwko temu ważne względy, z pominięciem wartości obciążenia hipotecznego.

Sprawa komplikuje się gdy kredytobiorcami (prócz ex małżonków) są również inne osoby. Sąd Najwyższy w dniu 13 marca 2020 r. wydał postanowienie w sprawie, w której kredyt na zakup mieszkania został zaciągnięty przez małżonków oraz rodziców jednego z nich. Sąd Najwyższy wskazał, że rozliczenie między tymi osobami musi nastąpić według reguł ustalonych w art. 376 kc z uwzględnieniem charakteru łączącej ich umowy. Spłacający może poszukiwać zwrotu świadczenia u współdłużników. Natomiast zasady rozliczeń w takiej sytuacji nie dotyczą podziału majątku małżeńskiego lecz rozliczenia umowy kredytowej ze spłat kredytu (postanowienie SN z 13 marca 2020 r. sygn. akt: III CZP 64/19).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *